Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

REKRUTACJA - KOMUNIKAT 1

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO II LO

Wnioski można dostarczać do szkoły:

  • w formie papierowej - wrzucamy do skrzynki znajdującej się na drzwiach wejściowych od strony ul. Matejki
  • w formie elektronicznej - dokument złożony w systemie naboru podpisany za pomocą profilu zaufanego
  • w formie skanu (wniosek wypełniony w systemie, wydrukowany i podpisany, a następnie zeskanowany) na adres mailowy rekrutacja@lo2kk.edu.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kryteria (jeśli dotyczy) zgodnie z poniższym:

KRYTERIA - wymienione w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.

• wielodzietność rodziny kandydata

• niepełnosprawność kandydata 

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

• objęcie kandydata pieczą zastępczą  

DOKUMENTY poświadczające powyższe kryteria

• Oświadczenie o wielodzietności (załącznik do regulaminu rekrutacji)

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). 3)

• Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres rekrutacja@lo2kk.edu.pl lub telefonicznie 774832162


17.05.2021 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!