Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

UWAGA KANDYDACI DO II LO

Ze względu na sytuację epidemiczną bardzo prosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną na adres rekrutacja@lo2kk.edu.pl (skan wydrukowanego i podpisanego wniosku lub wniosek podpisany w profilu zaufanym). W przypadku, gdy to nie jest możliwe wniosek w wersji papierowej prosimy wrzucać do skrzynki przy wejściu głównym do szkoły w dniach i godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00). Potwierdzeniem przyjęcia wniosku będzie jego akceptacja w serwisie elektronicznym. Zwracamy również uwagę na konieczność uważnego przeczytania regulaminu wraz z załącznikami nr 3 i nr 4 i dołączenie do wniosku w uzasadnionych przypadkach dokumentów potwierdzających zaznaczone dodatkowe kryteria. Wniosek wraz z ewentualnymi dokumentami prosimy umieścić w kopercie lub koszulce.

Tą samą procedurę zastosujemy przy dostarczaniu kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminach (skan kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez szkołę macierzystą) lub wersja papierowa do skrzynki.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procesu rekrutacji prosimy wnosić telefonicznie pod nr 77 483 21 62 lub na adres mailowy wskazany powyżej.

16.06.2020 Koryna Warzecha

Partnerzy

East Anglia English Centre
Hej! OK!